top of page

HIGH FIVE

Tähän on tulossa High Five hankkeesseen liittyvää materiaalia.

iStock-544358612.jpg

KouluPlus TOIMINTA

KouluPlus toiminnan sisältö ja laajuus vaihtelee paikkakunnittain, mutta laajimmillaan se voi sisältää laajennettu aamu- ja iltapäivätoimintaa (esim luokat 0-4), harrastekerhoja, välituntitoimintaa, oppilaskunnan ja erilaisten vastuutiimien toimintaa, taito- ja taideopetusta, erilaisia oppilasjohtoisia projekteja (esim. kehitysyhteistyö, tapahtumat), koulumummo ja –pappatoimintaa sekä vanhempaintoimintaa.
 

Kristillisten koulujen oppilaat tulevat usein laajalta alueelta, sen vuoksi koulupäivän yhteydessä tapahtuvalla harrastetoiminnalla on erityisen suuri merkitys sekä oppilaiden välisten kaverisuhteiden että perheiden arjen toimivuuden kannalta.

koulumatka.jpg

KOULUPLUS KEHITTÄMISHANKE

KouluPlus toimintaa, joka alunperin on Oulun kristillisen koulun ideoima toimintamalli, on lukuvuoden 2016-2017 aikana kehitetty liiton ja koulujen yhteistyönä hankeeseen myönnetyn valtionavustuksen turvin.
 

Kehittämishankkeen tavoitteena on ollut
– edistää oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa
– ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä
– tuottaa uusia toimintamalleja KouluPlus -toimintaan
– edistää koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan ja muun kerho- ja harrastetoiminnan kehittämistä uuden opetussuunnitelman mukaisesti
– edistää yhteistyötä, verkostoitumista, vertaisoppimista ja parhaiden käytänteiden leviämistä
– tukea ja kannustaa oppilaiden osallisuuden ja oppilasjohtoisten projektien toteutumista
– edistää eri kristillisten koulujen oppilaiden kohtaamista ja verkottumista keskenään
– tukea oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia kouluyhteisöissä
– lisätä edelleen henkilöstön osaamista
 

Kerho- ja harrastetoiminnan on tarkoitus osaltaan vahvistaa kokemusta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä ja mahdollistaa oppilaiden näkökulmasta eheä, vireyttä vahvistava ja vaihteleva koulupäivä. Hankkeella on haluttu edistää myös oppilaslähtöisten ja -johtoisten projektien toteuttamista, jotka lisäävät oppilaiden motivaatiota, innostusta, osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä.
 

Kehittämistoiminnan puitteissa on järjestetty täydennyskoulutuksia, tutustumiskäyntejä ja erilaisia työntekijöiden tapaamisia, joiden pyrkimyksenä on ollut lisätä osaamista ja vertaisryhmäyhteistyötä, uusien ideoiden tuottamista ja kokeilemista, hyvien käytäntöjen leviämistä sekä laadun kehittämistä.
 

Oppilaat kokoontuivat ensimmäsille kristillisten koulujen oppilaskuntapäiville, jonka tavoitteena oli verkostoituminen ja johtamis- ja tiimityötaitojen oppiminen, ideoiden ja toimintamallien jakaminen sekä rohkaisu ja innostuminen. Oppilaskuntatapaamisesta on tarkoitus tehdä jokavuotinen tapahtuma.


KouluPlus toiminta ja kehittämistyö jatkuu kouluissa myös tulevina vuosina, vaikka hankkeen toiminta-aika päättyykin.

bottom of page