top of page

LIITTO

 Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry on koulujen ja päiväkotien yhteistyöjärjestö, joka pyrkii edistämään koulujen ja päiväkotien  toimintaedellytyksiä. Liitto antaa neuvontaa koulujen ja päiväkotien perustamisessa, toimii kehittämishankkeissa, järjestää koulutusta ja osallistuu koulujen ja päiväkotien asemaa koskeviin neuvotteluihin. Liiton tavoitteena on, että Suomessa toimii kattava kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvien päiväkotien, peruskoulujen ja oppilaitosten verkosto. Toiminnallaan liitto edistää kristillisen kasvatuksen tuntemista ja toteutumista sekä osallistuu kristillisen kasvatuksen asemaa koskevaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti.

shutterstock_563653858.jpg

TOIMINTA

Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry on yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen tietotaitoa, järjestää jäsenistön tarpeisiin suunnattua koulutusta, antaa neuvontaa ja pyrkii edistämään kristillisten koulujen ja päiväkotien toimintaedellytyksiä. Verkostoyhteistyöllä ja konsultoinnilla tuetaan jäsenjärjestöjen toimintaa ja laadun kehittämistä. Liitto edustaa jäsenjärjestöjä kansallisella tasolla viranomaisneuvotteluissa ja avustaa sopimusten laadinnassa.
 

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon sääntöjen mukaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-5 jäsentä.

Varsinaiset jäsenet

  • Jukka Sipilä (pj.), rehtori, Tuusula

  • Terhi Rotkus, rehtori, Pori

  • Kaire Mansberg, Espoo

  • Juha Kyyrä, opettaja, Jyväskylä

  • Jonas Turunen, rehtori, Espoo

  • Suvi Korhonen, Seinäjoki

Varajäsenet

  • Maarit Laakkonen

  • Jan Cedercreutz

iStock-513301480.jpg

KOULUTUS

Liitto järjestää erilaisia kristilliseen kasvatukseen sekä päiväkotien ja koulujen toimintaan liittyviä koulutuksia sekä itse että yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.
 

Kristillisen kasvatuksen kesäkursseja on järjestetty vuosittain lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Kurssilla perehdytään esimerkiksi kristillisen kasvatuksen perusteisiin, maailmankuvan merkitykseen, kasvatusfilosofiaan, toimintakulttuurin rakentamiseen, kasvattajan omaan kasvuun sekä moniin ajankohtaisiin teemoihin.  Kesäkurssin pohjalta yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa syksyllä 2017 on alkamassa uusimuotoinen Kristillisen kasvatuksen monimuotokoulutus. Lisätietoja koulutuksesta löytyy täältä.
 

Lukuvuosittain järjestetään myös kristillisten koulujen ja päiväkotien henkilökunnan teso-koulutuspäivät yhteisteistyössä vuorotellen eri kristillisten koulujen kanssa.
 

Liiton kautta on mahdollista saada kouluttajia myös paikallisiin koulutuksiin esimerkiksi pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämiseen, hallitusten ja johtokuntien jäsenten perehdyttämiseen sekä koulun tai päiväkodin perustamiseen

Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry on pyrkii eri tavoin edistämään koulujen ja päiväkotien  toimintaedellytyksiä.

iStock-503116806.jpg

JÄSENEKSI

Liiton varsinaiseksi jäseneksi otetaan hakemuksesta kouluja ja päiväkoteja ylläpitäviä yhteisöjä, jotka toiminnassaan toteuttavat ja edistävät kristillistä kasvatusta. Jäsenmaksun suuruudesta ja määräytymisperusteista päätetään vuosittain liiton syyskokouksessa.

iStock-471999295.jpg

KOULUN JA PÄIVÄKODIN PERUSTAMINEN

Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto antaa ohjausta ja neuvontaa koulun tai päiväkodin perustamiseen ja tarvittavien asiakirjojen valmisteluun. Suosittelemme ottamaan yhteyttä jo hyvin alkuvaiheessa uuden koulun tai päiväkodin suunnittelua. Myös jo toimivat koulut ja päiväkodit auttavat mielellään uusien yksiköiden perustajia

KOULUT

Yksityisen koulun perustaminen ja ylläpitäminen on vaativa ja pitkäaikainen prosessi, jossa tarvitaan monenlaista osaamista, mutta ennen kaikkea huolellista suunnittelua, pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja sitoutumista. Koulua ei voi perustaa kiireellä ”ensi syksyksi”.
 

Suomessa yksityiselle koululle haetaan opetuksenjärjestämislupaa, jonka myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Perusopetuslain mukaan luvan myöntäminen edellyttää erityistä koulutustarvetta ja sitä, että ylläpitäjällä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Lupahakemus syksyllä alkavaan opetukseen jätetään viimeistään vuotta aikaisemmin kesällä. Asiakirjojen valmisteluun (mm. opetussuunnitelma) on myöskin hyvä varata aikaa noin vuosi.
 

Opetuksenjärjestämislupien myöntämisen politiikka on aina ollut erittäin tiukka. Luvan edellytysten täyttyessäkin sen myöntämiseen liittyy poliittista harkintavaltaa. Useimmat koulut ovat hakeneet lupaa useita kertoja ja toimineet ilman opetuksenjärjestämislupaa kotikoulun statuksella vähintään vuoden, jotkut useitakin vuosia ennen ensimmäisen luvan saamista. Lupa myönnetään aluksi aina määräaikaisena ja sen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi on käytännössä edellyttänyt ensin useita peräkkäisiä määräaikaisia lupia.
 

Opetuksenjärjestämisluvan saatuaan ylläpitäjä saa opetuksen järjestämiseen oppilasmäärään perustuvaa valtion tukea, jonka määrä on 94% järjestämispaikkakunnan oppilaskohtaisesta yksikköhinnasta. Opetuksen tulee olla maksutonta, lukukausimaksuja ei saa periä.
 

Suomessa toimii myös kouluja, joilla ei ole virallista opetuksenjärjestämislupaa. Ne toimivat silloin kotiopetuskouluina eivätkä saa valtion tai kuntien avustuksia. Näissäkin kouluista oppivelvollisuus suoritetaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja oppilaat saavat jatko-opintoihin oikeuttavan päättötodistuksen jonkun virallisen koulun kautta.

PÄIVÄKOTI

Päiväkodin perustaminen tapahtuu yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa, joilta saa tietoa mm. henkilökuntaan, tiloihin, mitoituksiin ja turvallisuuteen liittyvistä määräyksistä sekä tarvittavista selvityksistä ja asiakirjoista. Päiväkodin ylläpitäjänä voi olla esimerkiksi yhdistys tai muu rekisteröity yhteisö, tai se voidaan perustaa liikeyrityksenä, esim. osakeyhtiönä.
 

Päiväkodin rahoitus koostuu Kelan maksamasta hoitorahasta, vanhemilta perittävistä hoitomaksuista sekä mahdollisesta kunnan maksuosuudesta palvelusetelillä tai ostopalvelusopimuksen perusteella.

shutterstock_3459828.jpg

KRISTILLISTEN KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN ASEMA SUOMESSA

Lausuntoja, tiedotteita ja artikkeleita

Suomessa peruskoulutuksen vapaassa valinnassa parantamisen varaa – kansainvälinen vertailu v. 2016

Image by krakenimages

YHTEISTYÖTÄ

Liitto tekee yhteistyötä muiden organisaatioiden ja hankkeiden kanssa.

bottom of page